عنوان دستنامه فنی: راهنمای جامع محاسبات کاربردی در آبزی‌پروری
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان دستنامه فنی: راهنمای جامع محاسبات کاربردی در آبزی‌پروری

نویسندگان: رقیه محمودی، همایون حسین زاده، منصور شریفیان (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج )
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 167 مرتبه | 0 نظر
عنوان دستنامه فنی: روش‌های تولید اویستر
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان دستنامه فنی: روش‌های تولید اویستر

نویسندگان: سجاد پورمظفر، حسین رامشی، فریبرز احتشامی، محمد خلیل پذیر، رضا نهاوندی، الهه عباسی (پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 138 مرتبه | 0 نظر
عنوان دستنامه فنی: توسعه آبزی پروری، حکمرانی آبزی‌پروری و توسعه بخش
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان دستنامه فنی: توسعه آبزی پروری، حکمرانی آبزی‌پروری و توسعه بخش

تألیف: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)؛ مترجمان: دکتر حسینعلی عبدالحی، مهندس الهام کریمی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 149 مرتبه | 0 نظر
عنوان دستنامه فنی: برنامه اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان در جمهوری اسلامی ایران
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان دستنامه فنی: برنامه اصلاح نژاد ماهی قزل آلای رنگین کمان در جمهوری اسلامی ایران

تألیف: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)؛ مترجمان: حسینعلی عبدالحی، مریم نفری یزدی (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور، سازمان شیلات ایران)
گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 154 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی -فنی:  اثر منابع مختلف چربی بر کارائی رشد، ترکیب اسیدهای چرب بافت و بیان ژن های مرتبط با متابولیسم چربی در قزل آلای رنگین کمان انگشت
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی -فنی: اثر منابع مختلف چربی بر کارائی رشد، ترکیب اسیدهای چرب بافت و بیان ژن های مرتبط با متابولیسم چربی در قزل آلای رنگین کمان انگشت

نویسنده: علیرضا قائدی (مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری)
گزارشهای علمی سال 1401 | بازدید: 145 مرتبه | 0 نظر