بررسی رابطه فایلوژنی و ساختار جمعیتی 2 گونه (Holothuria parva, Holothuria arenicola) از خیار دریایی در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگرهاي
رای به این مطلب دوشنبه 29 آبان 1402

بررسی رابطه فایلوژنی و ساختار جمعیتی 2 گونه (Holothuria parva, Holothuria arenicola) از خیار دریایی در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگرهاي

کد مصوب: K9401-95003-9551-12-12-148؛ محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور؛ مجری: محمد خلیل پذیر
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 168 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی ژنوم  جهت شناسایی گله های برتر قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)
رای به این مطلب دوشنبه 29 آبان 1402

ارزیابی ژنوم جهت شناسایی گله های برتر قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

کد مصوب : 940021-94005-9401-010-12-12-148؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن- مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج؛ مجری: محمد پورکاظمی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 172 مرتبه | 0 نظر
انجماد و نگهداری طولانی مدت اسپرم مولدین قزل¬آلای رنگین¬کمان پرورشی و تشکیل بانک اسپرم
رای به این مطلب دوشنبه 29 آبان 1402

انجماد و نگهداری طولانی مدت اسپرم مولدین قزل¬آلای رنگین¬کمان پرورشی و تشکیل بانک اسپرم

کد مصوب: 940032-94005-017-12-32-148؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری - مرکز تحقیقات ماهیان سردابی؛ مجری: شهروز برادران نویری
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 160 مرتبه | 0 نظر
کنترل زیستی میکروجلبک ککلودینیوم (Cochlodinium polykrikoides) بوسیله گونه‌های ماکروجلبکی پادینا و سارگاسوم Padina sp.) & (Sargasum sp. بومی خلیج‌فارس
رای به این مطلب دوشنبه 29 آبان 1402

کنترل زیستی میکروجلبک ککلودینیوم (Cochlodinium polykrikoides) بوسیله گونه‌های ماکروجلبکی پادینا و سارگاسوم Padina sp.) & (Sargasum sp. بومی خلیج‌فارس

کد مصوب: 971296-043-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سعید تمدنی جهرمی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 186 مرتبه | 0 نظر
بهگزینی گله های پیش مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان و معرفی خانواده های برتر با استفاده از شاخص های ژنتیکی رشد
رای به این مطلب دوشنبه 29 آبان 1402

بهگزینی گله های پیش مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان و معرفی خانواده های برتر با استفاده از شاخص های ژنتیکی رشد

کد مصوب: 940023-94005-9401-012-12-12-148؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج؛ مجری: سجاد نظری
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 155 مرتبه | 0 نظر