ارزیابی ژنتیکی ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جهت تولید ماهیان عاری از  بیماری های خاص (SPF)
رای به این مطلب شنبه 27 آبان 1402

ارزیابی ژنتیکی ماهی قزل¬آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) جهت تولید ماهیان عاری از بیماری های خاص (SPF)

کد مصوب : 94005-9401-009-12-12-0148؛ محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی - مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، مجری: محمد پورکاظمی
زیست فناوری و فرآوری آبزیان | بازدید: 178 مرتبه | 0 نظر