معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی / اداره حقوقی و قراردادها