معاونت ترویج و انتقال یافته ها / ترویج یافته های تحقیقاتی
گروه ترویج و انتقال یافته ها ی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور:
گروه ترویج و انتقال یافته های علمی در خصوص انتقال یافته های علمی حاصل ازنتایج طرحها و پروژه های پژوهشی به بهره برداران و پرورش دهندگان در ۵ حوزه تخصصی ،آبزی پروری ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ، بیوتکنولوژی ، اکولوژی منابع آبی ، بیولوژی و ارزیابی ذخایر فعالیت می نماید. این گروه برای سال جاری علاوه بر موضوعات مطرح شده اجرای ۲۹ طرح محوری ترویج را در الویت کاری خود قرار داده است که این موضوعات با هماهنگی ستاد موسسه در۱۱ پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی شمال و جنوب کشور در دستور کار قرار گرفته است .
اهداف گروه:
گروه ترویج موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با اجرای طرحهای محوری ترویج ،برگزاری برنامه هفته انتقال یافته ها ، روز مزرعه موجب رسیدن پرورش دهندگان و بهره برداران به آگاهی وسطح مطلوب در جهت توسعه صنعت آبزی پروری و ارتقاء سطح تولید از طریق آشنائی با یافته های نوین ترویجی بصورت کاربردی بوده تا آنان بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر هم سطح زندگی خود وهم تولیدات آبزیان را برای نیاز جامعه برطرف سازند. ترویج کشاورزی درکشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیراً در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. کار اصلی ترویج ایجاد تغییر می باشد به نحوی که روند تولید محصولات کشاورزی از حالت سنتی به حالت علمی و دقیق تغیر پیدا کند.
۱- برگزاری و ارائه ۱۷ برنامه در روز هفته انتقال یافته ها به پرورش دهندگان و بهره برداران
۲- انجام ۸۵ مورد حضور محققین و کارشناسان در مزارع پرورشی
۳- انجام ۵۲ مورد مشاوره علمی ، ترویجی و نشست با اتحادیه ها و بهره برداران
۴-ارائه ۱۰۰ پیامک ترویجی برای پرورش دهندگان و بهره برداران
۵- انجام ۲۸ مورد مصاحبه علمی با رسانه با رویکرد ترویجی
۶- تدوین و ارائه ۲۰ یافته با قابلیت ترویجی جهت چاپ کتاب مجموعه یافته های ترویجی سازمان
پیش بینی فعالیت های ترویجی موسسه و مراکز تابعه در سال ۱۳۹۶
۱- برگزاری ۵۲ عنوان برنامه انتقال یافته ها و روز مزرعه
۲- انجام ۲۷۱ مورد حضور محققین در مزارع پرورشی بهره برداران
۳- انجام ۵۳ مصاحبه علمی با رسانه ها با رویکرد ترویجی
۴- تدوین و ارائه ۷۲ یافته با قابلیت ترویجی برای بهره برداران
۵- انجام ۴۵ مشاوره و نشست با اتحادیه ها
۶- تدوین و ارائه ۳۳۵ عنوان پیامک ترویجی برای بهره برداران
۷-اجرای ۲۹ طرح محوری ترویج در مراکز شمال و جنوب کشور