طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته) / فهرست مطالب

همنشست ترویجی برای پیشبرد طرح
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

همنشست ترویجی برای پیشبرد طرح

همنشست ترویجی برای پیشبرد طرح
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1399 مرتبه
نشست ترویجی برای پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

نشست ترویجی برای پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول

نشست ترویجی برای پیگیری و هماهنگی با مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان در جهت برگزاری جشن ارائه محصول
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1392 مرتبه
جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان

جلسه هماهنگی بین مجری طرح، رابط ترویج پژوهشکده و همکاران طرح از اداره کل شیلات استان خوزستان برای تعیین مکان مورد نظر و نحوه پذیرایی از مهمانان
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1391 مرتبه
جلسه توجیهی با سایت تابع- بررسی نحوه همکاری «مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده- شرکت بهین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با سایت تابع- بررسی نحوه همکاری «مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده- شرکت بهین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای

جلسه توجیهی با سایت تابع- بررسی نحوه همکاری «مزرعه پرورش ماهی حنطوش زاده- شرکت بهین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1557 مرتبه
بررسی  سایت تابع
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

بررسی سایت تابع

بررسی سایت تابع
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1297 مرتبه
برگزاری هفته انتقال یافته های علمی
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

برگزاری هفته انتقال یافته های علمی

برگزاری هفته انتقال یافته های علمی
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1393 مرتبه
بازدید از سایت الگو
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

بازدید از سایت الگو

بازدید از سایت الگو
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1377 مرتبه
جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین»  و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - دوشنبه پانزدهم مرداد 1397 

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای

جلسه توجیهی با بخش خصوصی- بررسی نحوه همکاری «شرکت دز پروتئین» و «پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور» در طرح ترویجی فرآورده های کپور نقره ای
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1352 مرتبه
12