طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

بررسی سایت تابع

بررسی سایت تابع
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 1307 مرتبه
به منظور نظارت بر حسن انجام کار و هماهنگی برای هرچه بهتر برگزار شدن جشن ارائه محصول، در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 از کارخانه عمل آوری (سایت الگو) و بخش در دست شرکت بهین (سایت تابع) بازدید بعمل آمد تا روند عملیات اجرایی مورد . بررسی قرار گیرد
مطابق گزارش ارسالی به موسسه، سایت تابع از سایت الگو پیشی گرفته است