طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
برگزاری روز مزرعه (تولید فرآورده های کپور نقره ای به منظور توسعه تولید فرآورده های متنوع آبزیان با رویکرد انتقال دانش فنی) مربوط به طرح ترویجی فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع به تاریخ 18 اردیبهشت 1397 اطلاع رسانی شد. یکی از راه های اطلاع رسانی به منظور شرکت فراگیران در روز مزرعه از طریق سایت پژوهشکده و موسسه و ارسال پوستر بوده است.