طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
از طریق برگزاری روز مزرعه (تولید فرآورده های کپور نقره ای) که در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در محل کارخانه دز پروتئین برگزار شد، کارخانه عمل آوری برای دستیابی به فناوری تولید محصولات با ارزش افزوده از ماهی فیتوفاگ توانمند شده و دوره های آموزشی تئوری برای فراگیران، کارشناسان پهنه و مروجان جهاد برگزار شده است.