طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
محصولات ترویجی مانند فیش بال، برگر و فیله دودی ماهی کپور نقره ای که به دلیل نبود تجهیزات و ماشین آلات امکان تولید در استان را ندارند توسط پژوهشکده همکار (آبهای داخلی - انزلی) برای معرفی در جشن ارائه محصول تولیدشدند