طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
در روز مزرعه که به تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1397 توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در محل کارخانه دز پروتئین برگزار گردید، محصولات حدواسط مانند سوریمی، گوشت چرخ شده ماهی تولید شد و در نهایت از آنها برای ساخت محصولات با ارزش افزوده مانند فیش بال و ناگت استفاده شد. تمامی محصولات تولید شده طبخ شدند و مورد ارزیابی حسی فراگیران قرار داده شدند