رسانه های ترویجی / جلبک

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک

پوستر: میکروارگانیسم های رایج در کشت جلبک
نویسنده: رودابه روفچایی- امید ایمنی         بازدید: 87 مرتبه
پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه سد میرزاخانلو در استان زنجان
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 123 مرتبه
دستورالعمل کشت ریزجلبک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

دستورالعمل کشت ریزجلبک

دستورالعمل کشت ریزجلبک
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 289 مرتبه
پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 317 مرتبه
پوستر:  جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 388 مرتبه
1