رسانه های ترویجی
این تحقيق‌ ‌ طي‌ دوسال‌ نمونه‌ برداري‌ پلانكتوني‌ در 27 ايستگاه ‌مطالعاتي‌ تالاب‌ انزلي‌ ودرمناطق‌ شيجان‌ ، سياكيشيم‌ ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌ پروژه‌ اطلس پلانكتونهايتالاب‌ انزلي‌ صورت‌گرفت. ازشاخهChlorophyta( جلبكهاي سبز)56 جنس و107 گونه شناسايي گرديد ، كه دراين ميان 11جنس و28 گونهمربوط به ‌خانواده دزميدياسه ميباشد.اعضاء ‌این خانواده تك سلولي بوده و در بزرگترین اندازه با چشم غیر مسلح دیده نمی­شوند، سلول گاهی اوقات به دو بخش متقارن تقسیم می­شود که توسط یک پل باریک یا فرورفتگي‌ مياني‌ جدا شده که درآن هسته­ای کروی واقع شده است. هر نیمه سلولی، یک کلرپلاست(کروماتوفور) بزرگ فتوسنتزی ویک یا چند پیرنویید دارد. دیوار سلولی دارای دو لایه مجزا بوده که عمدتاً از سلولز تشکیل می شود، لایه بیرونی قوی­تر و ضخیم­تر ودارای تزیینات مختلف گرانول مانند، زگیل مانند و غیره .... است. این لایه از ترکیبات سلولزی آغشته به مواد دیگر از جمله ترکیبات آهن ساخته شده است که به ویژه در برخی از گونه های کلستریوم و پنیوم برجسته است. بعضی گونه ها دارای بلورهای مشخصی از جنس سولفات باریم در هر دو انتهایسلول هستند که یک نوع حرکت پیوسته براونی را نشان می­دهند. که در گونه کلستریوم کاملاً محسوس است. مطالعات كيفي فيتوپلانكتوني‌ در پروژه اطلس‌پلانكتون­هاي‌تالاب انزلی و بررسي­هاي كمي در پروژه هيدرولوژي و هيدروبيولوژي این تالاب نشان‌ داد ‌كه فراوان­ترين ­گونه­هاي اين خانوادهعبارتند از Closterium ehrenbergii ,Closterium moniliferum ,Staurastrum tetracerum Staurastrum oxyacanthum ,Cosmarium turpiniiمی باشد،همچنین تراكم اعضاء اين خانواده در فصل تابستان و در مناطق آبكنار و هندخاله و روگاها فراوان­تر است.فیتوپلانكتون بعنوان‌ توليدات‌ اولیه‌ يكي‌ از حلقه‌ هاي‌ زنجيره‌ غذايي‌ در اكوسيستمهاي‌ آبي‌ بوده‌ كه‌ بطور دائم‌ درمنابع‌ مختلف‌ آبي‌ حضور فعال‌ دارند و توسط‌ اعضاي‌ ديگر زنجيره‌ غذايي ‌ازجمله‌ نكتون­ها مورد مصرف‌ قرارگرفته‌ و ازجمله‌ اجزاي‌ مهم‌ در منابع‌ غذايي‌ ماهيان‌ در مرحله‌ لاروي‌ و بعد ازآن‌ مي­باشند.‌ مطالعه فیتوپلانکتون درتالاب ها اهمیت زیادی دارد ، از یکطرف بعنوان تولیدات اولیه مورد تغذیه انواع آبزیان قرارگرفته، همچنین بعنوان شاخص زیستی کارآمد جهت کیفیت آب بشمار می­روند، نتايج‌ مطالعات‌ پلانكتوني‌ نشان‌ مي­دهد تالاب‌انزلي ‌از جمله‌ غني‌ترين‌ تالابهاي‌ داخلي ایران بوده زيرا توان‌ توليد غذاي ‌زنده‌ درآن‌ جهت‌ تغذية‌ ماهيان‌ و لاروهاي‌ آنان‌ وجود دارد. بطوركلي‌ هدف‌ از بررسي‌ فیتوپلانكتوني‌ تالاب‌ انزلي‌ تعيين‌ نقش‌و اهميت‌ زيست‌ محيطي‌ اين‌ گروه ‌آبزي‌ دراكوسيستم‌ تالاب‌ بوده‌، همچنين‌ با بررسي‌ جمعيت‌ ، بيوماس‌ ، پراكندگي‌ و انتشار پلانكتونی در مناطق‌ مختلف‌ اين‌ تالاب‌ توان‌ توليد و باروري‌ ارزيابي‌ شده‌ و اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ آن در زندگي‌ ماهيان‌ جهت‌ احياي‌ محلهاي ‌تكثير طبيعي‌ ماهيان‌ مهاجر و تغذيه‌ لاروهاي‌ آنها كه‌ براي‌ انسان‌ ارزشمند می­باشد‌، برآورده شده است.