رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 388 مرتبه
69 جنس از 5 شاخه فیتو پلانکتونی در دریاچه نئور واقع در استان اردبیل شناسایی گردید. که شامل 27 جنس ازشاخه جلبک های سبز(Chlorophyta)،25جنس ازشاخه اکروفیتا (Ochrophyta)،11جنس از شاخه سیانوباکتریا (Cyanobacteria)، 4 جنس از شاخه اوگلنوزوآ (Euglenozoa)،2جنس از شاخه میزوزوآ (Myzozoa) می باشد.غالبیت فیتوپلانکتونی در این دریاچهبا شاخه سیانوباکتریا بوده که 56 درصد جمعیت سالانه را دارا بود که جنس غالب آن Oscillatoriaبوده است. همچنین شاخه اکروفیتا بافراوانی 24درصد باجنس های غالب Synedra،NitzschiaوMelosiraدررتبه دوم و شاخه کلروفیتا با فراوانی 18 درصد وجنس غالب Ankistrodesmus در رتبه بعدی قرار داشت.بطورکلی دریاچه نئوراز نظرمواد مغذی بالا و بر اساس طبقه بندی دریاچه ها بر مبنای سطح غذایی در گروه دریاچه های یوتروف بوده است.