رسانه های ترویجی
سنبل آبی، بحران فراروی منابع آبی کشور 
علیرضا میرزاجانی 
 
گیاه سنبل آبی با نام علمیEichhornia crassipesدر زمره گیاهان آبزیاست.این گیاه بومی آب های آمازون است و به عنوان گونه ای به شدت مهاجم شناخته شده که وارد بسیاری از کشورها شده است. معضلات ناشی از گسترش گیاه سنبل آبی بسیار
متعدد بوده و علاوه بر تخریب محیط زیست طبیعی، قادر است صدمات زیادی به بخش های کشاورزی، صنعت و توریسم وارد آورد. امروزه برخی عرصه های طبیعی و محیط های آبی شمال کشور با این مشکل مواجه شده اند که در برخی مواقع هزینه های اعمال شده برای پاکسازی آن بسیار بالا بوده است. برشور حاضر آگاهی لازم در مورد این گیاه را فراهم نموده و شیوه های مقابله با آن را تشریح نموده است.