رسانه های ترویجی
فیتوپلانکتون های دریاچه سد  شویر در استان زنجان 
سپیده خطیب حقیقی 
 
استان زنجان در شمال غربی ایران واقع شده است که به طورمتوسط حدود1500مترازسطح دريا ارتفاع داردوازنظرتوپوگرافي منطقه اي است كوهستاني كه بصورت فلات مرتفعي خودنمايي کرده و دارای دریاچه های طبیعی و پشت سدی زیادی میباشد. سد شویر در 13 کیلومتری شمال غربی شهرستان خرمدره و در فاصله 2/5 کیلومتری روستای شویر قرار داشته وبه رودخانه ابهررود يا شوير منتهی میشود. این حوضه از نظر تقسیمات حوضه های آبریز کشور در حوضه آبریز نمک قرار دارد. منابع آبی پشت سد در این استان بدلیل مصارف آشامیدنی، کشاورزی و آبزی پروری از اهمیت زیادی بر خوردار میباشند. درياچه هاي مخزني سدها علاوه بر اهميتي كه در توزيع آب دارند بعنوان منبعي براي توليد آبزيان با ارزش هستند، که مهمترين عامل وجود بار مواد مغذي است كه سبب افزايش توليدات اوليه (فيتو پلانكتون ها) شده و شرايط را براي توليد در حلقه هاي بعدي زنجيره غذايي فراهم مي آورد. 36 جنس از 6 شاخه فیتو پلانکتونی در دریاچه سد شویر در استان زنجان شناسایی گردید. که شامل11جنس ازشاخه جلبکهای سبز، 13 جنس ازشاخه دیاتوم ها ،2 جنس از شاخه جلبکهای سبز _آبی ، 5 جنس از شاخه اوگلنوفیتا،4جنس از شاخه پیروفیتاو1جنس از شاخه کریزوفیتا میباشد. بيشترين تنوع و فراواني جمعيتي مشاهده شده مربوط به شاخه دیاتوم هابوده است.غالب بودن شاخه دیاتوم ها (باسیلاریوفیتا) نمایانگر کیفیت خوب بیولوژیک آب جهت پرورش آبزیان در دریاچه شویر میباشد.