رسانه های ترویجی
 
شمارش جلبك نانوكلروپسيس طي دو مرحله اوليه و ثانويه انجام گرفت , براساس نتايج حاصله محيط كشت هاي Conway و TMRL به ترتيب با 36.44 و 58.1 درصد افزايش سلولي بيشترين و كمترين تراكم را در پايان روز ششم داشتند . ميانگين افزايش تعداد سلول جلبكي در محيط كشت شاهد (‌F/2)‌ نسبت به تلقيح اوليه برابر با 9691104 ± 22429786 به ازاء هر ميلي ليتر بود و بيشترين و كمترين افزايش تراكم سلولي بترتيب در محيط كشت هاي Conway و TMRL به تعداد 18058323 ± 59315424 و 502108 ± 2124242 عدد سلول در هر ميلي ليتر بدست آمد. بر اساس ميزان جذب و كدورت در محيط كشت شاهد (F/2) بترتيب بـرابـر با 1456/0 ± 7552/0 و FTU 959.61 ± 378 بود و بيشترين ميانگين جذب و كدورت در محيط كشت Conway بترتيب مقادير 0525/0±1107/1 , FTU 9426/2±8/457 و كمترين ميانگين جذب و كدورت در محيط كشت TMRL بترتيب مقادير1700/0±2854/0 و FTU084/36±2/134 محاسبه گرديد . همچنين بغير از دو محيط كشت Sato و TMRL ساير محيط كشت ها از نظر ميانگين درصد افزايش تراكم سلولي به ازاء هر ميلي ليتر با يكديگر اختلاف معني دار آماري داشتند (P<0/05,S.L=0.01) . بر اساس اين نتايج مشخص گرديد كه محيط كشت Conway از توانايي بالايي در تامين نيازهاي غذايي و افزايش تراكم سلولي بمنظور پرورش انبوه جلبك مذكور در محيط آزمايشگاهي برخوردار بوده كه اين خود مي تواند در روند رشد و توسعه بكارگيري اين جلبك در آبزي پروري بسيار حائز اهميت باشد.