رسانه های ترویجی
این تحقيق‌ ‌ طي‌ دوسال‌ نمونه‌ برداري‌ پلانكتوني‌ در 27 ايستگاه ‌مطالعاتي‌ تالاب‌ انزلي‌ ودرمناطق‌ شيجان‌ ، سياكيشيم‌ ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌ پروژه‌ اطلس پلانكتون های تالاب‌ انزلي‌ صورت‌گرفت. دربررسی زئوپلانکتونی درمجموع ‌12شاخه و134 جنس ‌‌و254 گونه‌ ‌ شناسايي‌گرديد، كه 14جنس و 25 گونهمربوط به راسته آنتن منشعبان (Cladocera) ميباشد.آنتن منشعبان جانوراني‌ ميكروسكوپي‌ هستندكه درگروه زئوپلانكتون قرارگرفته و اكثر آنها طولي‌ كمتر از يك‌ ميلي متر داشته و بندرت به 5 ميلي متر نيز مي­رسند، بدن اين گروه ازموجودات ازصدفي كيتيني پوشيده شده كه درناحيه خلفي بهم متصل واز سمت شكمي باز است . درناحيه پشتي بدن زيرصدف كيسه نوزاد قراردارد، آنتن هاي منشعب جلويي وعقبي ويك لكه چشمي كه عضو حساس عصبي بوده ويك چشم مركب دارند ، داراي پوزه و قلبي با 150 بار ضربان دردقيقه هستند. آنتن منشعبان 5 جفت پاي سينه اي براي شنا وحركت داشته كه جفتهاي سوم وچهارم براي تصفيه آب وجمع آوري موادغذايي بكار ميرود.كلادوسراهاتخم گذار زنده زا (Ovoviviparous)بوده وتخمها دربدن ماده هاتبديل به جنين شده سپس آزاد مي­شوند. درشرايط نامساعدبعضي از تخمهاتبديل به نرهايي ميشوند که بعداز عمل لقاح با ماده ها، تخمهاي ماندگار (افي پيوم) را توليد كرده كه درشرايط مساعد شكوفا میشوند. اكثراً در آب شيرين زيست ­كرده و محيط­هاي دوراز نور وسايه را بيشتر پسندیده، ودرآبهاي راكد دوام بيشتري دارند. اغلب‌ دردرياچه‌ ها، حوضها، استخرها ، كانالهاي‌ آبي‌ ورودخانه‌ هاي ‌با جريان‌ كند، همچنين‌ درلجن، ذرات‌ ديتريت‌ و نواحي‌ كم‌ عمق‌ ساحلي‌ دريا و برروي‌ گياهان‌ آبزي‌ ديده‌ مي‌شوند. بسياري‌ از آنها نيز درشرايط‌ خاص‌ محيطي‌ بعنوان‌ شاخصهايي‌ براي‌ تعيين‌ درجه کيفيت‌ آب‌ بكارمي­روند، بعنوان‌ مثال‌ رنگ‌ تخم‌ وشيوه‌ توليدمثل‌ انواع كلادوسراها ‌نشان دهنده ‌نوع‌ محيط‌زيست ‌است.آنتن منشعبان با ورود به ساختار پلانكتونی آبگيرهاي آب شيرين، اغلب به تعداد انبوه تكثير شده و نقش مهمي در زنجيره غذايي منابع آبی بعهده دارند. اكثر آنها تصفيه­كنندگان واقعي بوده که با تغذيه از باكتريها، ديتريت ها وجلبك هاو بوسيله دستگاه هاي ويژه اي­كه روي پاهاي خود دارند موجب تصفيه آنها از آب مي­شوند .اهميت سخت پوستان آنتن منشعب كه در آبهاي شيرين زندگي مي­كنند، زياد است زیرا اينها غذاي مناسبي براي تغذيه بسياري از ماهيها هم درحالت نوزادي و هم درحالت بلوغ هستند. اکثرقريب به اتفاق آنها درآبهاي شيرين زندگي­کرده اما درميان آنها انواع دريايي (آبهای شور ولب شور) هم ديده مي­شود.مطالعات کمی و كيفي‌ درتالاب انزلی نشان‌ داده‌كه جمعيت اين راسته در سالهاياخيركاهش چشمگيري يافته است ، ‌فراوان ترين گونه های اين راسته عبارتندازMoinarectirostris , Alona rectangula , Chydrus sphaericusكه بيشترين جمعيت آنها مربوط به مناطق آبكنار و هندخاله جنوبي درفصولبهار و تابستان ميباشد .