ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان  بهره برداری  پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و دوم مرداد 1398 

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان
نویسنده: علی سالارپوری         بازدید: 1263 مرتبه
برگزاری جشن محصول طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه هفنم اردیبهشت  1398 

برگزاری جشن محصول طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند

برگزاری جشن محصول طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
نویسنده:         بازدید: 1309 مرتبه
گزارش نهایی طرح های ترویجی
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - چهارشنبه نوزدهم دی 1397 

گزارش نهایی طرح های ترویجی

گزارش نهایی طرح های ترویجی
نویسنده:         بازدید: 1327 مرتبه
برگزاری جلسه کارشناسان پهنه  مربوط به طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در سایت
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه هشتم دی 1397 

برگزاری جلسه کارشناسان پهنه مربوط به طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در سایت

برگزاری جلسه کارشناسان پهنه مربوط به طرح ترویجی ارتقا مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در سایت
نویسنده:         بازدید: 1354 مرتبه
برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه ترویجی
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه پنجم آبان 1397 

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه ترویجی "ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند"

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پروژه ترویجی "ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند"
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 1364 مرتبه
تولید ساردین ماهی خشک
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

تولید ساردین ماهی خشک

تولید ساردین ماهی خشک
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 1457 مرتبه
تولید ساردین ماهی دودی
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

تولید ساردین ماهی دودی

تولید ساردین ماهی دودی
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 1410 مرتبه
صید و هندلینگ ساردین ماهیان
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

صید و هندلینگ ساردین ماهیان

صید و هندلینگ ساردین ماهیان
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 1491 مرتبه
جلسه ترویجی طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

جلسه ترویجی طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند

جلسه ترویجی طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 1358 مرتبه
طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه چهارم اردیبهشت  1397 

طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند

طرح محوری ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند
نویسنده: محمد صدیق مرتضوی،رامین کریم زاده         بازدید: 1436 مرتبه
1