ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

تولید ساردین ماهی خشک

تولید ساردین ماهی خشک
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 496 مرتبه

مکان: بخش فرآوری آبزیان بندر انزلی

تاریخ:1397/4/23

اعضاء حاضر:  رامین کریم زاده، فرشته خدابنده، قربان زارع گشتی، سید حسن جلیلی، اسماعلی صفری

برآیند فعالیت

ساردین ماهی های صید شده منجمد از طریق پرواز به بخش فرآوری آبزیان بندر انزلی منتقل گردید. ساردین ماهیان پس از آماده سازی اولیه در آب و نمک غوطه ور شده سپس ادویه ماهی به آن افزوده شد و در سینی های دستگاه خشک کن قرار داده شدند. ساردین ماهیان در معرض جریان هوا در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت سه قرار گرفتند تا خشک شدند. نمونه های فرآوری شده خشک بسته بندی شده به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انتقال داده می شود.