ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

صید و هندلینگ ساردین ماهیان

صید و هندلینگ ساردین ماهیان
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 486 مرتبه

مکان: جزیره قشم روستای سلخ

تاریخ:97/4/4

اعضاء حاضر:  رامین کریم زاده

برآیند فعالیت

نمونه های ماهی ساردین مورد نیاز جهت فرآوری به روش پرساین دو قایقی به مدت یک روز در خرداد ماه سال جاری به وزن 350 کیلوگرم از روستای سلخ در جزیره قشم  صید گردید.  سپس ساردین ماهیان صید شده با استفاده از آب دریای سرد شده(CSW)  به سردخانه بازرگان  در بندرعباس منتقل شد.