ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)

مکان: بندر مسافربری شهید حقانی

تاریخ:1397/7/21

اعضاء حاضر:  رامین کریم زاده و ملیکا ناظمی

برآیند فعالیت

ساردین ماهیان خشک و دودی شده به مدت دو روز در تاریخ های 21 و 22 مهرماه سال جاری در سالن مسافربری شهید حقانی به مردم عرضه شد و پس از مصرف، از آنها درخواست گردید پرسشنامه های ارزیابی محصول که توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تهیه شده بود را تکمیل نمایند. طی دو روز توزیع محصول از تعداد 100 نفر در خصوص کیفیت محصول های فرآوری شده نظرخواهی گردید.