ارتقاء مصرف ساردین ماهیان از طریق تولید فرآورده های بازار پسند در استان هرمزگان (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397 

تولید ساردین ماهی دودی

تولید ساردین ماهی دودی
نویسنده: رامین کریم زاده         بازدید: 465 مرتبه

مکان: بخش فرآوری آبزیان بندر انزلی

تاریخ:1397/4/22

اعضاء حاضر:  رامین کریم زاده، فرشته خدابنده، قربان زارع گشتی، سید حسن جلیلی، اسماعلی صفری

برآیند فعالیت

ساردین ماهی های صید شده منجمد از طریق پرواز به بخش فرآوری آبزیان بندرانزلی منتقل گردید. ابتدا آماده  سازی اولیه ساردین ماهیان شامل سر زدن و تخلیه امعاء و احشاء و شستشو انجام شد. سپس ماهیان در آب و نمک غوطه ور شده و در مرحله بعدی محصول به  اطاق دود (Smoke house)  انتقال داده شد. از چوب های خشک درخت توسکا برای تولید دود در دمای 75 تا 80 درجه سانتی گراد استفاده گردید و  فرآیند دودی شدن ساردین ماهیان به مدت سه ساعت انجام شد. نمونه های فرآوری شده خشک بسته بندی شده به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انتقال داده می شود.