رسانه های ترویجی / ماهیان گرم آبی

برگزاری طرح ترویجی  جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم در تاریخ 99.4.3
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - یک شنبه یکم اسفند 1400 

برگزاری طرح ترویجی جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم در تاریخ 99.4.3

برگزاری طرح ترویجی جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم در تاریخ 99.4.3
نویسنده: رضا غلامی         بازدید: 570 مرتبه
اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - یک شنبه یکم اسفند 1400 

اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم

اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم
نویسنده: رضا غلامی         بازدید: 809 مرتبه
اثر جایگزینی سطوح مختلف کانولا با آرد ماهی در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان سفید
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - چهارشنبه نوزدهم دی 1397 

اثر جایگزینی سطوح مختلف کانولا با آرد ماهی در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان سفید

اثر جایگزینی سطوح مختلف کانولا با آرد ماهی در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان سفید
نویسنده: سید افشین امیری سندسی         بازدید: 1433 مرتبه
بررسی تاثیر ماده لالسی بایورم بر تولید فیتوپلانکتون های ریزجثه در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - چهارشنبه نوزدهم دی 1397 

بررسی تاثیر ماده لالسی بایورم بر تولید فیتوپلانکتون های ریزجثه در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

بررسی تاثیر ماده لالسی بایورم بر تولید فیتوپلانکتون های ریزجثه در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی
نویسنده: سید محمد صلواتیان         بازدید: 1588 مرتبه
1