رسانه های ترویجی
دو نوع بیولوژیک ماهی سفید در منطقه گیلان وجود دارد که بر حسب زمان مهاجرت وتخم ریزی بنام واریته های پاییزه وبهاره نامگذاری شدند (Berg,1965). مهاجرین پائیزه وعمدتآPhytophileیا گیاه دوست می باشند. بر روی گیاهان آبزی تخمریزی می کنند. مهاجرین بهاره ماهی سفید هم اکنون بیش از 98 درصد ذخایر دریای خزر را تشکیل می دهند. قسمت اعظم این ماهیان به رودخانه هایی مهاجرت می کنند که دارای بستر سنگی یا سنگلاخی است از این رو تیب بهاره عمدتآ Lithophileسنگ دوست هستند (Berg,1965).به دلايل مختلف از قبيل صيد بي رويه واز بين رفتن محل هاي تخمريزي طبيعي و مسا ئل ديگر نسل اين گونه مورد تهديد قرار گرفته است. افزايش جمعيت و در نتيجه افزايش تقاضاي مواد پروتئيني از يك جهت و تقاضاي بالاي مردم براي خريد ماهي سفيدموجب خواهد شد که درآینده تحقیقات گسترده وکاملی جهت معرفی این گونه به صنعت آبزی پروریانجام شود. در تحقیق مذکور این نتیجه حاصل شد که فرم پائیزه بچه ماهی سفید در شوری 10 در هزار رشد بهتری نسبت به فرم بهاره دارد واگر در آینده پرورش ماهی سفید در آب لب شور مورد توجه قرارگیرد فرم پائیزه آن جهت پرورش گزینه مناسب تری خواهد بود.