رسانه های ترویجی
الف) بازماندگی بالای ماهی کپور (99.5-97 درصد) در استخرهای بتونی نشان می دهد که این ماهی می تواند به آسانی با محیط پرورشی سازگار شود. ب) براساس نتایج، میزان رشد و بازدهی غذا در ماهی کپور تغذیه شده با غذای اکسترود به صورت معنی دار بیشتر از غذای پلت است بنابراین پرورش ماهی فوق با استفاده از غذای اکسترود در استخرهای گرد بتونی مقرون به صرفه تر از غذاهای پلت فشرده و فرو رونده است. ج) میزان تولید وزن بازاری ماهی کپور معمولی به روش تک گونه ای در استخرهای بتونی با توجه به فراهم نمودن شرایط پرورشی از جمله اکسیژن محلول آب و دفعات تعویض آب قابل افزایش می باشد.