رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - چهارشنبه نوزدهم دی 1397 

بررسی تاثیر ماده لالسی بایورم بر تولید فیتوپلانکتون های ریزجثه در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی

بررسی تاثیر ماده لالسی بایورم بر تولید فیتوپلانکتون های ریزجثه در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی
نویسنده: سید محمد صلواتیان         بازدید: 554 مرتبه
با تزریق ماده لالسی بایورم در استخرها از فراوانی گونه های فیتوپلانکتونی نامساعد (مثلا جلبک های سبز آبی که شرایط شکوفایی جلبکی را مهیا می نمایند) و یا درشت جثه (مثل جلبک های پدیاستروم و دیکتیوسفاریوم از کلروفیتا) کم شده و زمینه را برای جلبک های مساعد نظیر جلبک های کلرلا ، سندسموس از جلبک های سبز و سیکلوتلا و نتیجتیا از باسیلاریوفیتا فراهم می نماید ، از اینرو می تواند ماده موثری برای مهار از بلوم جلبکی در اثر جلبک های نامساعد و افزایش جمعیتی جلبک های ریز جثه باشد. درصد فراوانی زئوپلانکتونی در ماه خرداد با راسته های روتیفرها و کپی پودا به ترتیب با فراوانی 1.39 و 3.37 درصد ، در تیرماه با راسته های روتیفرها و مژکداران به ترتیب با فراوانی 7.85 و 6.11 درصد ، در ماه مرداد با راسته های روتاتوریا و کپی پودا به ترتیب با فراوانی 67.91 و 33.8 درصد ، شهریور ماه با راسته های روتیفرها و مژکداران به ترتیب با فراوانی 75.76 و 24.13 درصد و در نهایت در مهر ماه درصد فراوانی زئوپلانکتونی با راسته های روتیفرها و مژکداران به ترتیب با فراوانی 24.72 و 76.27 درصد همراه بود. در نهایت با توجه به جنس های فیتوپلانکتونی و زئوپلانکتونی شناسایی شده ، نشان می دهد که جنس های شناسایی شده از نوع مناسب بوده ، از اینرو نمی تواند مشکلی در آب استخرهای پرورشی از لحاظ شکوفایی پلانکتونی بوجود آورد.