طرح ترویجی مدیریت و پیشگیری عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی در استان هرمزگان (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

گزارش نهایی طرح های ترویجی
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه هفدهم دی 1397 

گزارش نهایی طرح های ترویجی

گزارش نهایی طرح های ترویجی
نویسنده:         بازدید: 1342 مرتبه
برگزاری آموزش بهره برداران  تحت عنوان
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - شنبه بیست و ششم آبان 1397 

برگزاری آموزش بهره برداران تحت عنوان "روشهای پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان"

برگزاری آموزش بهره برداران تحت عنوان "روشهای پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان"
نویسنده:         بازدید: 1454 مرتبه
طرح آموزش و ترویج روش های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه سوم اردیبهشت  1397 

طرح آموزش و ترویج روش های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان

طرح آموزش و ترویج روش های پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگوهای پرورشی در استان هرمزگان
نویسنده: کیومرث روحانی قادیکلایی         بازدید: 1346 مرتبه
1