ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

تفاهم نامه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده اکولوژِی دریای خزر: مزرعه سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا  در قفس در دریای خزر
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه سیزدهم اسفند 1396 

تفاهم نامه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده اکولوژِی دریای خزر: مزرعه سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریای خزر

تفاهم نامه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده اکولوژِی دریای خزر: مزرعه سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریای خزر
نویسنده: سید محمد وحید فارابی         بازدید: 1239 مرتبه
123