چکیده
این مطالعه با هدف مقایسه رشد و عملکرد میگو در مزارع مختلف مجتمع های پرورش میگو حله و شیف و بررسی همبستگی بین تراکم ذخیره سازی، میزان هوادهی، دستگاه‌‌های غذاپاش خودکار و دوره پرورش با میزان محصول برداشت شده انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری برای مقایسه میانگین نرخ رشد روزانه، میانگین وزن بدن، محصول نهایی (تن)، نرخ بقا (SR%)، ضریب تبدیل خوراک(FCR) و نرخ رشد ویژه (SGR) در مزارع مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که بین مزارع مختلف برای پارامترهای مورد بررسی در مجتمع پرورش میگو حله تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0P<) در حالی که برای شیف تفاوت معنی‌داری بین مزارع مختلف برای میانگین نرخ رشد روزانه، FCR و SGR مشاهده نگردید (P> 0.05). با این حال، تفاوت معنی داری (P<0.05) درSR %، میانگین وزن بدن، و عملکرد نهایی بین مزارع مختلف در مجتمع شیف مشاهده شد. تجزیه و تحلیل بیشتر با استفاده از همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی بالایی  بین سطح تولید و تراکم ذخیره‌‌سازی، میزان هوادهی و دوره پرورش وجود دارد(9/0R>). در حالی که میزان تولید با افزایش تعداد غذاپاش‌‌های خودکار افزایش یافت، هیچ ارتباط معنی داری بین این دو پارامتر (میزان تولید با تعداد غذاپاش) مشاهده نشد. علاوه بر این، یک همبستگی مثبت بین میزان بقاء و تراکم ذخیره‌‌سازی و تعداد هواده‌‌ها مشاهده شد. بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل مدیریتی در مزارع مختلف می‌‌تواند بر میزان برداشت نهایی تاثیرگذار باشد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج