چکیده
مقدمه: در این مطالعه اثر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلا به منظور بهره‌برداری از این منابع غذایی، کاهش ضایعات محیطی و بهبود کیفیت ماست مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روش: پودر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلا با استفاده از آنزیم های  آلکالاز و پروتامکس تهیه و نمونه‌‌های ماست با افزودن 1 و 1/5 درصد پودر پروتئین هیدرولیز شده و نمونه‌‌ی شاهد بدون پودر پروتئین هیدرولیز شده آماده گردید سپس درجه هیدرولیز و حلالیت پروتئین‌ هیدرولیز شده مورد اندازه قرار گرفت.
نتایج: درجه ‌هیدرولیز ضایعات ماهی قزل آلا 49/6±1/58 درصد و میزان حلالیت روتئین ‌هیدرولیز91/3±2/25درصد به دست آمد.  نتایج پارامترهای اندازه گیری شده بر روی ماست نشانگر این است که افزودن پروتئین هیدرولیزشده به ماست باعث کاهش pH گردید (0/05>P) و استفاده از پروتئین هیدرولیز شده موجب کاهش آب‌‌اندازی و افزایش ویسکوزیته و به تبع آن ظرفیت نگهداری آب با افزایش غلظت پروتئین هیدرولیز شده افزایش یافته و بیشترین مقدار افزایش ظرفیت نگهداری آب مربوط به  تیمار با 5/1 درصدپروتئین هیدرولیز شده بود(05/0P<). نمونه شاهد کمترین میزان ویسکوزیته و بیشترین میزان آب‌‌اندازی را داشت. طبق نتایج ارزیابی حسی مشاهده شد که افزودن پروتئین هیدرولیزشده به نمونه‌‌ها تاثیر مثبتی بر خواص حسی مزه، بو و بافت ماست تهیه‌‌‌شده داشت، ولی جایگزینی پروتئین هیدرولیز شده تاثیر منفی بر رنگ ماست در غلظت های بالا داشت.
بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بهبود خواص سنتی ماست با جایگزینی پروتئین هیدرولیز تهیه شده از ضایعات ماهی قزل آلا با چربی می‌تواند باعث استفاده بهینه از ضایعات ماهی گردد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج