رسانه های ترویجی / اپلیکیشن های شیلاتی

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
سایت پرتال توسعه پارس - سه شنبه پانزدهم مرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکتر محمدخلیل پذیر و دکتر علی قوام پور         بازدید: 687 مرتبه
 اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
نویسنده: دکتر شهرام دادگر، دکتر علی رضا قائدی، دکتر محمود حافظیه و مهندس مجید عطوفت شمسی         بازدید: 644 مرتبه
اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، مهندس علی قوام پور، دکتر محمد خلیل پذیر، دکتر عقیل دشتیانی نسب         بازدید: 675 مرتبه
اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
نویسنده: دکتر جاسم غفله مرمضی، دکتر مینا آهنگرزاده، مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده         بازدید: 662 مرتبه
اپلیکیشن روش های صید و صیادی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن روش های صید و صیادی

اپلیکیشن روش های صید و صیادی
نویسنده: دکتر علی اصغر خانی پور         بازدید: 617 مرتبه
اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
نویسنده: دکتر حمید اسحق زاده، دکتر محمدپورکاظمی، دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر مهدی گلشن، مهندس حسین محمدی پر شکوه         بازدید: 650 مرتبه
اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
نویسنده: دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر حسین عبدالحی، طیبه باشتی         بازدید: 687 مرتبه
1