رسانه های ترویجی / ماهیان خاویاری

دستورالعمل فنی محاسبه کمترین غلظت موثر(MIC) باکتری سودوموناس آئروژینوزا برساپرولگنیازیس تخم تاسماهی ایرانی درآزمایشگاه (کنترل زیستی)
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - شنبه سی و یکم فروردین 1398 

دستورالعمل فنی محاسبه کمترین غلظت موثر(MIC) باکتری سودوموناس آئروژینوزا برساپرولگنیازیس تخم تاسماهی ایرانی درآزمایشگاه (کنترل زیستی)

دستورالعمل فنی محاسبه کمترین غلظت موثر(MIC) باکتری سودوموناس آئروژینوزا برساپرولگنیازیس تخم تاسماهی ایرانی درآزمایشگاه (کنترل زیستی)
نویسنده: عباسعلی آقایی مقدم، مریم قیاسی، رضا صفری، کامران عقیلی         بازدید: 1436 مرتبه
1