رسانه های ترویجی / ماهیان سردآبی

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - شنبه هشتم دی 1397 

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی
نویسنده: علی نکوئی فرد         بازدید: 836 مرتبه
1