رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - شنبه هشتم دی 1397 

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی

افزایش تولید در واحد سطح در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصفیه فیزیکی و هوادهی آب برگشتی
نویسنده: علی نکوئی فرد         بازدید: 540 مرتبه
تعريف مسئله و اهميت موضوع:
کمیت وكیفیت آب نقش بسزایی درمیزان تولید آبزيان دارد.امروزه باپیشرفت های علمی كه صورت گرفته شعار10لیتردرثانیه برابر1تن تولید كم رنگ شده و تولید1تن ماهی با1لیترآب وحتی تولید بیشتر مطرح گردیده است. باتوجه به محدودیت آب وهزینه زیادساخت وسازاستخرها ورقابت در بازارتولید درصورتیكه پرورش دهنده ماهی به فكركاهش هزینه¬ها وافزایش تولید نباشد متضررشده وازگردونه تولیدخارج خواهدشد. روشهای مختلفی جهت افزایش تولید وجود داردكه برخی مستلزم هزینه كرد اضافی بوده وبرخی بامدیریت خوب قابل حصول می باشد.تجربه چندین ساله متخصصین شیلات نشان می¬دهد سیستم های پیچیده افزایش تولید درحال¬حاضر بدلیل مشكلات مدیریتی وتكنولو‍ژی گران به خوبی جواب¬گو نبوده ونیازبه راهكارهای ساده ترمی باشد.دراین مختصرسعی شده با نگاه بومی به تكنولوژی و وضعیت موجود راهكارهایی ارایه گرددكه درضمن سادگی وقابلیت اجرامستلزم هزینه زیادی نباشدوهمچنین نگهداری ومدیریت سیستم نیزبرای اكثریت فعالین این حرفه قابل فهم وعملی باشد.
دستورالعمل بكارگيري يافته در عرصه:
سیستم آبرسانی ، هوادهی و تصفیه مکانیکی براساس ظرفیت تولیدی با حداکثر 15 لیتر بر ثانیه دبی منبع آبی طراحی و راه اندازی شد .گردش آب در این سیستم طوری است که آب استحصالی پس از پمپاژ و عبور از یک برج هواده 2متری با 5 صفحه 1× 1 متر به یک استخر مخزنی با ابعاد 4×5/2×3 متر وارد شده و توسط لوله های 1 اینچ به طرف استخرهای پرورشی به ابعاد 1×20×2 متر هدایت می شود. تصفیه فیزیکی توسط یک دستگاه درام فیلتر با توانایی پالایش حداقل 100 لیتر بر ثانیه برای ذرات بالای 50 میکرون و همچنین حوضچه هایی در خروجی استخرها با ابعاد 5/1×5/1×1 متر با توانایی خروج مستقل آب و ضایعات بطور انفرادی (خروجی سیفوناژ) انجام شد. به منظورانتقال هوا ازدستگاه هواده(رینگ بلوئر) به استخرها ازلوله هاي پلي اتيلني استفاده می شود به طوريكه داراي يك لوله اصلي بوده وسپس انشعاباتي ازآن گرفته شده و به كف استخرها متصل می¬شود. برروي لوله¬هاي تزریق هوايي كه دركف استخرتعبيه شدند سوراخ هايي باقطر ۲ميليمتروبافواصل ۸سانتيمتر از يكديگر ايجادگرديد و به اين صورت هوا ازاين سوراخ ها به داخل آب استخردميده می شود.ماهی دار کردن با در نظر گرفتن 140 عدد ماهی در هر مترمربع محاسبه شد. ميزان خوراك دهي از۲تا۴درصد و دفعات خوراك دهي از5تا3 نوبت درروز متغيراست. به طوريكه باافزايش دوره ازميزان و دفعات خوراك دهي كاسته می شود.
بکارگیری دستگاه های هواده شامل : ایرجت ،ایربلوئر، رینگ بلوئر و برج هواده و تصفیه فیزیکی آب توسط درام فیلتر و استخرهای ترسیب ، استفاده از پمپ¬ های برگشت آب و مدیریت تولید در تصویر يك بطور شماتیک مشخص شده است.
نتايج و مزاياي حاصل از به‌کارگیری يافته در عرصه :
1- استفاده از 75 درصد آب خروجی بصورت برگشت مجدد در پرورش
2- امکان انتقال 25 درصد پساب خروجی مزرعه پرورش ماهی جهت آبیاری اراضی کشاورزی همجوار و عدم استفاده از منابع آبهای زیرزمینی در این اراضی
3- پیشنهاد تولید برق با توربین آبی محور متقاطع(THAWT)
4- تولید حداقل 40کیلوگرم ماهی قزل آلای رنگین کمان در متر مربع با افزایش آب ورودی و تصفیه فیزیکی
5- افزایش 50 درصدی تولید بدون افزایش برداشت آب از منبع آبی