رسانه های ترویجی / میگو

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه دوم مهر 1398 

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
نویسنده: بهروز قره وی، اسمعیل پقه، سید مرتضی حسینی عبدا... حق پناه ، نیاز محمد کر، یوسف ایری، نغیمه کسلخه         بازدید: 1193 مرتبه
1