حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی (خاتمه یافته) / فهرست مطالب

ايجاد مکان هاي يادگيري
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

ايجاد مکان هاي يادگيري

ايجاد مکان هاي يادگيري
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1386 مرتبه
اهداف اصلی طرح ترویجی فوق
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

اهداف اصلی طرح ترویجی فوق

اهداف اصلی طرح ترویجی فوق
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1339 مرتبه
ادامه پیشینه تحقیقات
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

ادامه پیشینه تحقیقات

ادامه پیشینه تحقیقات
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1353 مرتبه
ادامه پیشینه تحقیقات
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

ادامه پیشینه تحقیقات

ادامه پیشینه تحقیقات
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1368 مرتبه
پیشینه تحقیقات
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

پیشینه تحقیقات

پیشینه تحقیقات
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1395 مرتبه
برگزاری جلسه مجری طرح و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مسولین اداره ترویج جهاد کشاورزی استان
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

برگزاری جلسه مجری طرح و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مسولین اداره ترویج جهاد کشاورزی استان

برگزاری جلسه مجری طرح و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با مسولین اداره ترویج جهاد کشاورزی استان
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1287 مرتبه
معرفی طرح ترویجی حفاظت و تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رود کوچ با الویت ماهی سفید دریای خزر در رودخانه های غرب مازندران (خیرود) با مشارکت مردمی بویژه زنان روستایی
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

معرفی طرح ترویجی حفاظت و تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رود کوچ با الویت ماهی سفید دریای خزر در رودخانه های غرب مازندران (خیرود) با مشارکت مردمی بویژه زنان روستایی

معرفی طرح ترویجی حفاظت و تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رود کوچ با الویت ماهی سفید دریای خزر در رودخانه های غرب مازندران (خیرود) با مشارکت مردمی بویژه زنان روستایی
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 1351 مرتبه
1