حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی با اولویت ماهی سفید در استان مازندران با جلب مشارکت‌ های مردمی و محوریت زنان روستایی (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

اهداف اصلی طرح ترویجی فوق

اهداف اصلی طرح ترویجی فوق
نویسنده: مهدی نادری جلودار         بازدید: 462 مرتبه