چکیده
یکی از گونه‌‌های ارزشمند آبزیان در صنعت آبزی‌‌پروری جهان تیلاپیا با بیش از 9 میلیون تن تولید سالیانه می‌‌باشد. از آنجایی که دسترسی به تولید پایدار مستلزم در اختیار بودن مراکز تکثیر مناسب و تولید بچه ماهیان تک جنس با کیفیت است، لذا 5 سویه از ماهی تیلاپیا در سال 1398 وارد کشور شد. مقایسه عملکرد تکثیر سویه‌‌های وارداتی مشتمل بر GIFT، B، M، Th و Ta جدید جهت انتخاب برترین‌‌ها پیش از معرفی آنها به صنعت آبزی‌‌پروری در نواحی مرکزی ایران که مجوز تکثیر و پرورش تیلاپیا را دارند از ضروریات و الزامات توسعه این صنعت می‌‌باشد. بدین منظور، عملکرد تکثیر و کیفیت مواد تناسلی 5 سویه مختلف هر یک با 8 مولد ماده نشان‌‌دار شده و 4 ماهی نر در قالب 5 تیمار به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم ذخیره سازی، نسبت جنسی، دما و طول دوره روشنایی به ترتیب 2 عدد در مترمکعب، 1:2 ماده به نر، 29 درجه سانتی‌‌گراد و طول دوره روشنایی طبیعی بود. نتایج بررسی شاخص‌‌های تکثیر از جمله تعداد دفعات و توالی تکثیر، درصد لقاح، تفریخ و بازماندگی لاروها، شاخص گنادوسوماتیک و هپاتوسوماتیک نشان دهنده عدم اختلاف قابل توجه بین سویه‌‌های معرفی شده است. این در حالی است که برخی شاخص‌‌ها مانند هماوری بیان کننده عملکرد پایین‌‌تر سویه G بود. بین شاخص‌‌های نشان دهنده کیفیت اسپرم و تخم ماهیان نیز اختلاف معنی‌‌دار بین سویه‌‌های مورد نظر بدست نیامد. لذا از آنجایی که سایر شاخص‌‌های مرتبط با سویه‌‌های فوق در زمینه پرورش و فروش نیز در انتخاب سویه ایده‌‌آل دخیل می‌‌باشند، توصیه و معرفی بهترین سویه منوط به تکمیل مطالعات در زمینه‌‌های فوق و جمع بندی مطالب می‌‌باشد. در نهایت با توجه به بازده تکثیر سویه‌‌ها و به کمک اهرم قیمت گذاری بچه ماهیان هر سویه بسته به تقاضا، ایجاد یک تولید اقتصادی مناسب در زیر بخش تکثیر تیلاپیا در کشور امکان پذیر است.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج