یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی -تحلیلی: وضعیت ذخایر ماهیگیری در آبهای استان سیستان و بلوچستان، ارائه میزان مجاز برداشت گونه‌های مختلف و معرفی گونه‌های جدید برای بهر

نویسنده: سید امین الله تقوی مطلق (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور)
وضعیت اجرا شده | گزارشهای علمی سال 1400 | بازدید: 175 مرتبه | 0 نظر
چکیده
ذخایر ماهیگیری در آبهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان مجاز برداشت برای گونه های مختلف ماهیان کف زی، ماهیان سطح زی درشت و ماهیان سطح زی ریز  برای برداشت پایدار از هرگونه ارائه شد. بررسی تغییرات در میزان فراوانی گونه های مختلف ماهیان کف زی در آبهای استان طی دو دهه گذشته و در سه سال اخیر نشان داد که  شاخص فراوانی (صید در واحد سطح)  کل کف زیان در نمونه برداری گشت کفزیان از 31460 (کیلوگرم بر مایل مربع دریایی) در سال 1381 به 7491 (کیلوگرم بر مایل مربع دریایی) در سال 1398 کاهش یافته است. گونه هایی از ماهیان تجاری با ارزش شامل هامور ماهیان، شوریده ماهیان، سرخو ماهیان، سنگسر ماهیان ، راشگو ماهیان، گوازیم ماهیان در سال 1398 کاهش چشمگیری را در میزان صید بر واحد سطح و میزان توده زنده در مقایسه با 15 سال گذشته داشته اند.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج