چکیده
این تحقیق به منظور آنالیز روند میانگین طولی، وضعیت  فراوانی  و روند صید ماهی سنگسرمعمولی و ماهی حلوا سفید براساس سرهای زمانی صید و بیومتری طول این گونه برای سالهای 1381 تا 1397 در آب‌های استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و ارایه راه کارهای مدیریت احتیاطی برای برداشت بهینه دراز مدت از این گونه ها صورت گرفت. آنالیز ترکیب طولی صید  ماهی سنگسرمعمولی و حلوا سفید صید نشان داد که ابزارهای صیادی مورد  استفاده  در صید آبهای جنوب کشور انتخابی عمل نمیکنند و  بخش مهمی از ترکیب طولی صید تخلیه شده این دو گونه در آب های خلیج فارس (استان های بوشهر، خوزستان و هرمزگان) زیر طول استاندارد و پایین تر از اولین طول بلوغ جنسی (Lm50 ) است، در نتیجه میتواند زنگ خطر و هشداری  برای پایین آمدن جدی سطح ذخایر این گونه ارزشمند در آب های جنوب کشور باشد. لذا ضروری است که راه کارهایی برای جلوگیری از تخلیه صید ماهیان زیر اندازه استاندارد بکار گرفته شود. همچنین با تجزیه و تحلیل داده های سری های زمانی صید (1398-1376) ماهی سنگسرمعمولی و ماهی حلوا سفید در خلیج فارس ، روند صید، نسبت افزایش صید و متوسط رشد صید این گونه‌‌ ها برای این دوره تخمین و محاسبه شد. از سوی دیگر با استفاده از منحنی روند صید (منحنی خط) و متوسط رشد صید ماهیان مذکور ، پیش بینی میزان صید این گونه برای 5 سال آینده برای سالهای 1402-1398 محاسبه شد.  
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج