چکیده
از آنجايي كه درياي خزر به دليل موقعيت استراتژيك خود داراي شرايط خاصي ميباشد، بنابراین اتخاذ تصمیمات مدیریتی و پایشی اکوسیستم ها در جهت حفاظت و احیا آنها در مقابل تغییرات جهانی و نيز شناخت كامل از اثرات پرورش ماهي در قفس امری ضروری است. در اين مطالعه مجموعا 4 دوره نمونه‌برداري فيتوپلانكتون در  اعماق سطح و عمق انجام شد. نمونه‎برداري فيتوپلانكتون‌ها با استفاده از دستگاه روتنر در قبل از شروع پرورش، زمان شروع پرورش، اواسط پرورش و پایان دوره پرورش از شمال، شرق، جنوب و غرب قفس از فواصل کنار قفس پرورش ماهی(سایه) (ایستگاه 1)، 200 متری از قفس (ایستگاه 2) و 1000 متری از قفس (ایستگاه 3) نمونه برداری شد. قابل ذکر است که ایستگاه 2 در زمان شروع پرورش در فاصله 100 متری از قفس قرار داشت.  نمونه برداری از هریک از ایستگاه ها از سه عمق سطح، لایه میانی و عمق انجام ‌شد.در مجموع در كل نمونه برداري هاي انجام شده طي چهار دوره، به‌طور كلي 53 گونه از فيتوپلانكنون‌ها از شاخه های Bacillariophyta، Pyrrophyta ، Cyanophyta، Chlorophytaو  Euglenophyta شناسايي شد كه 25 گونه مربوط به شاخه Bacillariophyta ،  16گونه Pyrrophyta ، 6 گونه مربوط به شاخه Cyanophyta ، 4 گونه به شاخه Chlorophyta و 2 گونه به شاخه Euglenophyta  تعلق داشتند. که در نمونه برداری انجام شده در یکسال بعد از نمونه برداری گروه Euglenophyta  افزایش معنی داری داشتند و از آنجایی که بعضي از گونه‌هاي اين گروه به صورت تيكوپلانكتون در محيطهاي با غلظت بالاي موادآلي و دماهاي بالا ديده مي‌شوند، میتواند نشان دهنده شرایط محیطی خوب برای رشد این گروه باشد.در مجموع تغییرات فیتوپلانکتون بسته به شاخه پلانکتون، زمان پرورش و مکان ایستگاه معنی دار بوده است.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج