چکیده
طی سالیان اخیر روند خشک شدن و نابودی تالاب انزلی به¬سرعت رخ داده که بواسطه تغییرات اقلیمی وعوامل انسان ساخت می¬باشد. از مهمترین این عوامل می توان به تغییر سیمای طبیعی سرزمین و تغییر کاربری اراضی در حوزه آبخیز، کاهش آب ورودی یا ریزش حجم زیادی از باران در دوره زمانی کوتاه، پسروی آب دریای خزر و توسعه جوامع شهری و فعالیت های صنعتی و کشاورزی  اشاره داشت. مشکلات مشهود در داخل تالاب انزلی شامل افزایش رسوبات و کاهش عمق، افزایش پوشش گیاهان آبزی، ورود انواع آلاینده¬ها، نامشخص بودن حریم تالاب و تعارض حاشیه نشینان می باشند. تشکیل کمیته مدیریت تالاب انزلی شرایطی را فراهم نمود تا ضمن تدوین مقررات و شاخص¬ها نوعی همگرایی بین سازمان¬ها و ارگان¬ها برای احیاء تالاب انزلی شکل گیرد. در حال حاضر کلیه تصمیم گیری¬ها برای مدیریت یکپارچه تالاب انزلی تنها در کمیته مدیریت تالاب انزلی گرفته می شود که دارای 16 سازمان عضو بوده که در 6 زیر کمیته است. همه طرح های مرتبط توسط زیرکمیته های فنی مربوطه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند.  در اولین مصوبات کمیته مدیریت تالاب انزلی (در سال 1393) بخشی از اعتبارات استانی و ملی برای طرح¬های اجرایی و پژوهشی مرتبط با احیاء تالاب انزلی اختصاص یافت. آژانس همکاری بین المللی ژاپن (JICA) حدود 15 سال در تالاب انزلی حضور داشته که مجموعه فعالیت¬های خود را در گزارش فاز دوم ارائه کرده است. در این گزارش تدوام  فعالیت¬های اجرایی و تحقیقاتی برای احیاء تالاب انزلی به منظور خروج از فهرست مونترو در قالب 10 محور اصلی برای سالهای 2020-2030  پیشنهاد شده است. پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در طول سال¬ها بررسی، در قالب گزارش های مختلف، پیشنهادات اجرایی به سازمان های مسئول ارائه داده است. در این میان فعالیت های الگویی- اجرایی بازسازی گونه های در حال انقراض اعم از گونه های کپور بومی، سوف حاجی طرخان، کپور حاجی طرخان، ماهی سفید فرم پائیزه قابل ذکر می باشند. در حال حاضر پژوهشکده آبزی پروری در طرح مدیریت تالاب انزلی در زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب عضو بوده و در برنامه پایش اکولوژیک سهم عمده را در میان سایر اعضاء بعهده دارد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج