چکیده
بیش از‌70‌ ‌درصد سطح کره‌ی زمین را اکوسیستم‌های مختلف آبی شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و خلیج‌ها تشکیل می‌دهند. این پیکره‌های آبی که به روش‌های مختلف با یکدیگر در ارتباط می‌باشند نقش عمده‌ای در نظام جهانی محیط زیست ایفا می‌کنند. در بستر دریاها و مناطق مختلف آبهای ساحلی گروهی متنوع‌ترین موجودات آبزی زندگی می‌کنند که‌‌ اصطلاحاً ‌به آنها بنتوز (Benthos) ‌می‌گویند. به طور کلی این موجودات نقش مهمی در اکوسیستم‌های آبی ایفا می‌کنند. آن‌ها به عنوان غذای ماهیان، دوزیستان و پرندگان آبی مطرح هستند و همچنین در تجزیه‌ی مواد‌ آلی و مواد مغذی نقش مهمی دارند. این موجودات قادرند با استفاده از فعالیت‌های متابولیسمی (Metabolism) و ایجاد آشفتگی‌های زیستی (Bioturbation) در زیستگاه خود، سبب تغییرات در محیط زیستشان گردند. اختلالات ناشی از فعالیت‌های انسانی یا دلایل طبیعی ممکن است تغییراتی در تنوع و فراوانی گونه‌ها و تعداد نسبی جمعیت آن‌ها ایجاد کنند و این امر بر تمامی فعالیت‌های زیستی این موجودات تاثیرگذار است. از طرفی هر گونه تغییر در زیستگاه آنها سبب تغییر در زنجیره‌ غذایی آبها نیز می‌گردد. از این‌رو، این موجودات به عنوان ابزاری مفید، در امر نظارت بر محیط زیست محسوب می‌شوند و تولید آن‌ها در ارزیابی بهره‌وری زیستی یک منطقه، حائز اهمیت می‌باشد. لذا دانستن نحوه‌ی جمع‌آوری این موجودات و آشنایی با ابزار نمونه‌برداری آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج