رسانه های ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1402 

فرآورده‌های متنوع از کپور ماهیان

فرآورده‌های متنوع از کپور ماهیان
نویسنده: صغری کمالی، سید حسن جلیلی، فاطمه نوغانی ، مینا احمدی.         بازدید: 75 مرتبه
افزایش سرانه مصرف فردی، کمک به فرهنگ مصرف ماهی در کشور