رسانه های ترویجی
پوستر: مراحل مطالعات تست آنتی بیوگرام در ماهیان