رسانه های ترویجی
سس میگو فرآورده تخمیری سنتی نمک سود شده، پروتئین محلول در آب نمک، شفاف، به رنگ زرد روشن یا قهوه ای، با بوی تند، دارای طعم شور و غنی از اسیدهای چرب ضروری و مقادیر قابل توجهی از ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) است که معمولا به عنوان چاشنی غذایی برای بهبود طعم غذا استفاده می شود.