رسانه های ترویجی
لطفاکلیک کنید 
فیلم عملیات پس ازبرداشت به منظور کاهش عارضه سرقرمزی میگو که توسط دکترعلی قوام پور از محققان پژوهشکده میگوی کشور برای ترویج دراستخرهای پرورش میگو ارائه گردید .