رسانه های ترویجی
کنسانتره پروتئین ماهی (Fish Protein Concentrate)، حاوی ارزش غذایی بالا و سرشار ازآمينواسيدهاست که از ماهی تازه تهیه می‌شود ، قابلیت نگهداری بلند مدت و استفاده متنوع برای تولید انواع فرآوردههای غذایی ثانویه را دارد.
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، FPC را به سه نوع تقسيم نموده است:
نوع A: پودری تقريباً بی‌بو و بی‌مزه که دارای حداکثر محتوای نهايی چربی معادل 75/0درصد باشد.
نوع B: پودری دارای بو و طعم ماهی و حداکثر محتوای چربی 3 درصد می‌باشد.
نوع C: در واقع نوعی آرد ماهی معمولی است که در شرايط بهداشتی قابل قبولی توليد می‌شود.
برای تولید FPC چندین روش وجود دارد که تفاوت آن‌ها در نحوه تولید، دما و درجه حرارت در پروسه تولید و مواد شیمیایی یا طبیعی مورد استفاده جهت استخراج چربی‌ها که عمدتاً حلال‌هایی از جمله الکل می‌باشد؛ حلال‌هایی که تاکنون برای تولید FPC استفاده شده‌اند شامل الکل‌های اتانول و پروپانول (ایزوپروپانول الکل) و به طور محدودی از اسیدها، آنزیم‌ها و یا مخلوطی از آن دو می‌باشد. شایان ذکر است که استفاده از آنزیم سبب هیدرولیز پروتئین‌ها و ارائه محصولی با قابلیت هضم و جذب بهتر می‌گردد. طبیعتاً بسته به روش تولید، ترکیبات شیمیایی محصول متفاوت خواهد بود.( حلال مورد استفاده در این روش ایزوپروپانول الکل می باشد )