رسانه های ترویجی
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکترمحمدخلیل پذیر ،دکتر علی قوام پور         بازدید: 1150 مرتبه
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوع :میگو
پدید آورنده گان : دکتر محمدخلیل پذیر و دکتر علی قوام پور